Akshobhya Puja – Bodhgaya, December 2010

Akshobhya Puja performed by His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa at the 28th Kagyu Monlam Chenmo Prayer Ceremony on 12/21/2010 in Bodh Gaya, India.